- 1992 60th Anniversary    (350.000 Stück)

 

- 1993 Varga Girl (Windy)    (460.000 Stück)

- 1994 D-Day     (335.000 Stück)


-
1995 Mysteries of the Forest    (30.000 Stück)

- 1996 Pin Up Girl Joan    (110.000 Stück)

- 1997 65th Anniversary     (??? Stück)

- 1998 Zippo Car      (250.000 Stück)

- 1999 Our Century      (150.000 Stück)


-
2000 Keeper of the flame     (100.000 Stück)

- 2001 Walk of Fame      (??? Stück)

-
2002 Friends for a lifetime      (70.000 Stück)